TOP
Hi son cridats 414 socis i sòcies de l’entitat. Arxiu

La Cooperativa celebra assemblea general aquest dissabte

La Cooperativa del Camp de Formentera convoca als seus 414 associats a l’assemblea general ordinària que se celebrarà aquest dissabte, 26 de març, a la sala del Centre d’Esports Nàutics de Formentera, a la Savina.
La primera convocatòria és a les 12 h i la segona a les 12.30 h.

L’ordre del dia de l’assemblea està encapçalat per la presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Cooperativa, de l’informe de gestió de l’any passat i de l’aplicació dels resultats a finals del passat exercici 2021.
D’altra banda, es proposa modificar els estatuts per incrementar els membres del Consell Rector de la Cooperativa en dos vocals més, alhora que s’abordarà la renovació de tots els càrrecs de l’esmentat Consell així com dels tres interventors de l’entitat.
Tot seguit es tractaran altres temes d’interès per a la massa social de la Cooperativa, es facultarà al president per elevar a públic els acords adoptats, i s’establirà un torn de precs i preguntes.

Des de la Cooperativa s’informa que la documentació relativa als punts de l’ordre del dia està a disposició dels socis i sòcies a les instal·lacions de l’entitat i a les seves xarxes socials.

Compartir

PROGRAMES