TOP
Imatge d’arxiu del CEIP Sant Ferran.

Educació fa arribar orientacions sobre ventilació a les aules amb baixes temperatures

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha fet arribar a tots els centres educatius de les Balears un document amb orientacions per tal de garantir l’adequada ventilació natural durant els mesos d’hivern, en els quals les temperatures a l’exterior són més baixes.
Cal recordar que des de finals del passat mes d’octubre tots els centres educatius varen ser informats de la necessitat de comptar amb mesuradors de CO2 a les aules i, en els casos necessaris, d’aparells purificadors d’aire amb filtres HEPA. Per a l’adquisició d’aquests dispositius s’han destinat 1,2 milions d’euros.
Els protocols vigents per a la prevenció de la covid-19 als centres educatius estableixen que s’ha de garantir una adequada ventilació natural de les aules i altres espais d’ús comú, i que s’ha de monitoritzar la qualitat de l’aire interior mitjançant l’ús de mesuradors de CO2, de forma que la concentració no superi les 800 ppm. La necessitat d’incrementar la ventilació natural afecta les condicions de temperatura dins dels centres educatius durant l’hivern, especialment els mesos de gener i febrer a la nostra comunitat autònoma.
Des de la Conselleria s’ha recordat que tot i les baixes temperatures, en cap cas es pot renunciar a la ventilació natural de les aules, ja que aquesta és una mesura clau en la prevenció de la pandèmia. Això no és incompatible amb l’ús de la calefacció, ans al contrari, s’ha de mantenir i, si és necessari, incrementar, ja que contribuirà a tenir temperatures més elevades dins les aules. No es pot donar una solució uniforme a tots els centres, però es poden oferir orientacions i exemples de mesures que es poden adoptar quan sigui possible i, donades les circumstàncies, fer compatibles la ventilació amb un mínim de confort tèrmic, en els mesos més freds de l’hivern.
Per això, davant els possibles dubtes que es puguin plantejar, s’ha considerat oportú enviar les següents indicacions per tal de millorar les condicions ambientals de les aules mentre es garanteix el compliment de les mesures de prevenció front a la COVID-19:

Pel que fa a l’obertura de les portes i finestres:
a) No s’ha de pretendre obtenir una concentració de CO2 semblant a la de l’exterior (400-420 ppm), perquè això obliga a tenir portes i finestres obertes tot el temps. L’objectiu ha de ser tenir unes concentracions al voltant de 800 ppm, el que sovint es pot aconseguir amb obertures parcials i no totals.
b) Per saber quan s’ha d’obrir, s’han de provar distintes configuracions de ventilació, com per exemple tenir algunes finestres parcialment obertes (10, 15, 25 cm.) tot el temps i obrir totalment durant 10 o 15 minuts al final de la classe, ventilar totalment durant tota la classe només amb algunes finestres, ventilar totalment durant 5 minuts cada 15 minuts de classe, etc.; a més de monitoritzar com varia la concentració de CO2, ja que aquesta circumstància dependrà en cada cas de les característiques de l’aula, de la seva situació, del grau d’ocupació i de l’activitat de les persones, de la força i direcció del vent, etc. (vegeu referències 1, 2 i 3).
c) Si no hi ha ocupació de l’aula o espai no s’ha de ventilar. En acabar les classes a una aula determinada s’han de tancar les finestres de manera que el sistema de calefacció pugui encalentir de manera més eficaç l’espai.
d) Per afavorir la renovació de l’aire de l’aula en menys temps es pot forçar la sortida de l’aire mitjançant la utilització d’un ventilador davant d’una finestra col·locat amb el flux cap a l’exterior, de manera que afavoreixi l’extracció de l’aire interior

Per millorar el confort tèrmic:
a) S’han de fer servir els sistemes de calefacció, sempre que no estiguin contraindicats i s’han de programar perquè entrin en funcionament com a mínim dues hores abans de l’inici de les activitats lectives (o tres si és després d’un cap de setmana o festiu), per possibilitar que les temperatures no siguin excessivament baixes durant les primeres hores. Per aquest motiu, s’han de tancar les finestres i portes de cada aula en finalitzar les activitats lectives de la jornada.
b) S’ha de recomanar a l’alumnat que s’abrigui especialment i que faci servir preferentment diverses capes de roba per afavorir l’autoregulació de temperatura en passar d’un espai a un altre.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES