TOP
Vista aèria de ses Illetes. es Trucadors i s’Espalmador. Arxiu.

El Govern insta Madrid a declarar les aigües de Balears zona marina especialment sensible

El Govern Balear ha instat el Govern d’Espanya a promoure a escala internacional una proposta per declarar les aigües de l’entorn de les Illes Balears zona marina especialment sensible (ZMES), una figura existent a altres indrets del món que inclou mesures per evitar, disminuir i controlar la contaminació marina produïda pels vaixells. L’Acord del Consell de Govern, que ja fou proposat per la diputada per Formentera Sílvia Tur al Parlament balear el novembre del 2020 i posteriorment aprovat per la cambra, insta l’executiu estatal a estudiar i elevar una proposta en aquest sentit a l’Organització Marítima Internacional (OMI), organisme de les Nacions Unides que fomenta un transport marítim segur, ecològicament racional, eficaç i sostenible.

Mesures a adoptar
L’Organització Marítima Internacional acompleix aquesta missió mitjançant l’adopció de normes de protecció i seguretat marítimes, eficàcia de la navegació i prevenció i control de la contaminació ocasionada pels vaixells, així com mitjançant la consideració dels assumptes jurídics connexos i la implantació efectiva dels instruments d’aquesta organització perquè s’apliquin de manera universal i uniforme.

Control dels efectes negatius de la navegació marítima internacional
En aquest context, la mar Mediterrània representa una de les rutes marítimes més transitades del món i és la porta d’entrada entre Europa i Àsia a través del canal de Suez. Consegüentment, les aigües que envolten l’arxipèlag balear es troben en un node molt important de transport marítim internacional que pot tenir impactes desfavorables per al medi marí i costaner i la salut humana, per la qual cosa es fa preceptiu avançar en la definició, la localització, la prevenció, la reducció i el control dels efectes negatius de la navegació marítima internacional.

Mesures d’especial protecció
En aquest marc, la iniciativa acordada pel Consell de Govern, a proposta conjunta de les conselleries de Medi Ambient i d’Hisenda i Relacions Exteriors, planteja la necessitat de controlar la contaminació marina i altres efectes de la navegació marítima i d’estudiar mesures d’especial protecció al voltant de les aigües de les Illes Balears, mitjançant la designació corresponent com a zona marina especialment sensible per part de l’Organització Marítima Internacional.

Especificitats existents a les aigües al voltant de Balears
Mitjançant aquest Acord, el Govern de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a estudiar i documentar les especificitats existents a les aigües al voltant de les Illes Balears per tal d’elevar la sol·licitud corresponent a l’Organització Marítima Internacional, d’acord amb els criteris internacionalment acceptats per a la designació de zones marines especialment sensibles i de conformitat amb les disposicions internacionals.

Zona marina especialment sensible
Una zona marina especialment sensible, segons la resolució adoptada l’any 2005 per l’Organització Marítima Internacional, és aquella que ha de ser objecte de protecció especial, d’acord amb les mesures que adopti aquest organisme de les Nacions Unides, en atenció a la seva importància per les característiques ecològiques, socioeconòmiques o científiques reconegudes, si aquestes característiques poden patir danys a conseqüència de les activitats marítimes internacionals.

Compartir

PROGRAMES