TOP
Votació unànime durant el ple sobre l’estat de Formentera. CIF

Final agredolç després de l’acord unànime en 16 de les 24 propostes presentades al debat sobre l’estat de Formentera

No tanta unanimitat com l’any passat, però Déu n’hi do. Aquesta seria la impressió que es podria treure del debat sobre l’estat de Formentera celebrat aquesta setmana al saló de plens del Centre de Dia, on finalment 16 de les 24 propostes presentades per l’equip de Govern i l’oposició han rebut el vistiplau de la totalitat dels grups representats al Consell. Entre elles, dues de força coincidents que han acabat en proposta conjunta de totes les formacions: Una relativa al desenvolupament del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible que contempli també un Pla d’implantació i impuls d’energies renovables, i una segona que feia esment a l’ampliació de l’IES Marc Ferrer.

Quant a la resta de propostes presentades per Gent per Formentera i PSOE fins a arribar a la dotzena, totes han set aprovades per unanimitat.

Port de la Savina
El Ple ha aprovat per instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB) a reordenar els usos de l’espai marítim del port de la Savina, habilitant espai per a amarraments socials, per
embarcacions de lloguer i una marina seca, garantint així l’adaptació del port de la Savina a les necessitats i capacitat de càrrega de Formentera. Segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González. “Aquesta proposta té per objectiu que els formenterers i formentereres tenguin l’accés a la mar garantit des del port de la savina i que les empreses puguin desenvolupar la seva activitat”.

Mollet des Caló
D’altra banda, s’ha donat suport a instar Costes a rehabilitar de manera urgent el Mollet des Caló i preservar la seva estructura i usos per garantir-ne la seguretat i la identitat del nucli des Caló.
El conseller d’Infraestructures, Josep Marí, ha reconegut que “aquesta és una reivindicació que feim des de 2016” i ha assegurat que “és urgent que es realitzi, ja que és una necessitat que justament reclamen els vesins des Caló”.

Fondejos
També s’ha aprovat que el Consell demani al Govern balear desplegar la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l’illa, valorant la capacitat de càrrega del nostre litoral i a les zones que estiguin permeses dins del nou pla de gestió Natura 2000. El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha defensat la proposta “per la necessitat de controlar l’increment desmesurat d’embarcacions a la nostra costa i el dany que provoca als nostres valors naturals, com la posidònia”. En aquest sentit, cal destacar la massificació que ha experimentat la zona sud de l’illa a la banda de Migjorn, on fins ara hi havien praderies de posidònia ben conservades que corren el perill de ser malmeses per la manca de control de fondejos que pateix aquesta zona avui dia.

Ampliació de l’IES Marc Ferrer
Com ja s’ha esmentat, s’ha presentat una proposta conjunta per part de l’equip de Govern i Sa Unió per instar el Govern de les Illes Balears a realitzar de forma prioritària i urgent el projecte d’execució i les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer, únic institut de Formentera, i que compta amb partida pressupostària als pressupostos generals de la CAIB.
La consellera d’Educació, Susana Labrador, ha recordat que els darrers anys s’han fet esmenes als pressupostos de la CAIB perquè hi hagués partida per l’execució d’aquesta ampliació, però, tot i això, no s’ha arribat a executar, per això “continuarem insistint perquè es faci aquesta millora i es doni resposta a les necessitats actuals de l’institut, que a més és l’únic centre d’educació secundària de l’illa”.

Museus
D’altra banda, s’insta el Govern perquè encarregui el projecte de rehabilitació i museografia de l’edifici de sa Senieta. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que “després de les passes fetes pel Consell aquesta legislatura, i que estem a punt de formalitzar el projecte de rehabilitació i museïtzació de Can Ramon, ara es tracta de seguir avançant i reactivar el projecte de sa Senieta”.

Normativa turística
Pel que fa al sector turístic, el Ple ha aprovat una proposta, defensada per la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, per instar el Consell a treballar conjuntament amb el sector i associacions empresarials en l’adaptació de les diferents normatives turístiques per adaptar-les a la llei de circularitat amb atenció a les característiques específiques de l’illa. Ferrer ha destacat que en els darrers anys s’han aprovat diverses normatives relacionades amb la sostenibilitat i la circularitat que afecten les empreses turístiques i als propietaris d’estades turístiques, “aquesta proposta té com a objectiu crear un document final únic que contengui diferents mesures i eines per ajudar el sector a adaptar-se a aquesta circularitat que tan necessària és i que el mateix visitant també valora per triar destinació”, ha explicat.

Política energètica
D’altra banda, també s’ha presentat una altra proposta conjunta, aprovada per tots els grups polítics per instar el Consell a finançar el desenvolupament del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) amb fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com elaborar un Pla d’implantació i impuls de les energies renovables a Formentera. El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha declarat que” els fons europeus són una bona eina per tal de finançar els diferents plans de sostenibilitat, implantació d’energies renovables i la descarbonització de la mobilitat a la nostra illa i l’hem d’aprofitar”.

III Pla de la Infància i la Joventut
Pel que fa a Joventut, la consellera del ram, Vanessa Parellada, ha presentat una proposta aprovada per instar el Consell de Formentera a elaborar el III Pla de la Infància i la Joventut de l’illa, fent especial atenció a les necessitats dels joves de la franja de 12 a 18 anys. La consellera ha declarat que “després de la realització dels dos primers plans, i tenint en compte que aquest any finalitza la vigència del segon, hem d’elaborar un nou document local amb propostes per la construcció d’un present i futur on nenes i nens, com a membres de ple dret de la ciutadania, tinguin capacitat per crear polítiques locals, que tenguin un caràcter integral en què prevalgui l’interès superior dels infants, adaptant-nos als nous reptes plantejats i fent especial èmfasi en la franja de 12 a 18 anys”.

Reglament serveis socials
El Consell també ha aprovat una proposta presentada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, per redactar i aprovar un reglament de la cartera de serveis socials, “un document necessari que ajudarà a millorar la coordinació i l’eficiència de l’administració perquè a més reconeix els drets subjectius que tindran els ciutadans en matèria dels serveis socials. Es tracta d’un document complex, però essencial per a la gestió dels serveis socials en aquesta illa”.

Sector primari
Pel que fa a sector primari, el Ple ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics una proposta per instar el Consell a continuar treballant per trobar noves fórmules per donar suport i continuar donant ajudes al sector primari professional i millorar la promoció i distribució del producte local.
Segons ha destacat el conseller de Medi Rural, Josep Marí, per al Consell és prioritari seguir donant ajudes per enfortir i donar suport al sector rural. “Creim que la Cooperativa del Camp i totes les associacions del sector són l’eix vertebrador, per això els donem ajudes, així mateix també hem tret subvencions per als petits ramaders i agricultors, perquè entre tots millorin el sector primari de l’illa. Seguirem en aquesta línia i cercarem millores per fer arribar el producte local al consumidor”, ha declarat Marí.

Consell d’Esports
En matèria d’esports, el ple ha aprovat la creació d’un Consell d’Esports, un espai que, segons ha assenyalat la consellera d’Esports, Paula Ferrer, “ha de suposar una passa més en la millora de la pràctica esportiva i l’activitat física a l’illa”. El Consell d’Esports ha de ser un “espai dinàmic, àgil, de debat, obert no sols a clubs i associacions, sinó a totes les persones que vulguin participar per ajudar a potenciar la promoció de l’esport, millorar el servei esportiu que oferim i les instal·lacions públiques”.

Consell de Gent Major
La presidenta i consellera de Majors, Ana Juan, ha presentat una proposta per a la creació del Consell de participació de la Gent Major de Formentera que també ha rebut el suport de tots els grups polítics. “Necessitam obrir un fòrum, un espai per facilitar la participació dels nostres majors, que puguin aportar. Un espai on es puguin recollir les seves inquietuds, opinions, per què com vaig assenyalar en el meu discurs del passat dilluns; crec que els hem d’escoltar perquè són una font de saviesa i són els que guarden el veritable llegat de Formentera”, ha assenyalat la presidenta.

Proposicions presentades per Sa Unió
La proposta de Sa Unió relativa al Conservatori Municipal de Música i Dansa de Formentera ha set rebutjada i se n’ha aprovat una transaccionada per l’equip de Govern, amb l’abstenció de l’oposició, per instar a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i al Consell Insular de Formentera perquè continuïn treballant conjuntament per trobar una solució integradora de l’oferta reglada i no reglada dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

Modificada pels grups, s’ha aprovat instar el Govern balear i el Govern central a continuar millorant la prestació de la de serveis administratius de la seva competència incrementant l’atenció presencial a l’illa de Formentera perquè la ciutadania tingui una major atenció i es puguin evitar els desplaçaments a Eivissa.

També s’ha aprovat per unanimitat la proposta de Sa Unió modificada per instar el Consell a continuar augmentant la quantia de les ajudes econòmiques per compensar la triple insularitat per als estudiants que cursin estudis fora de l’illa, amb especial atenció a les rendes més baixes, i seguir instant el Govern estatal i autonòmic perquè tinguin en compte al sistema de beques i les seves quanties la triple insularitat de Formentera per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i compensar el sobrecost que suposa.

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat una altra proposició de Sa Unió modificada per instar el Consell de Formentera a continuar treballant, conjuntament amb els propietaris, en el desenvolupament de les millores en infraestructures que encara no s’han realitzat en els nuclis turístics o urbans, des Ca Marí, ses Bardetes, sa Roqueta i es Copinar.

Finalment, també s’ha aprovat per unanimitat una proposta de Sa Unió, modificada, en què s’insta el Consell de Formentera a modificar el PTI per facilitar que els agricultors i ramaders desenvolupin els seus projectes vinculats al sector primari.

Proposicions de Sa Unió rebutjades
No han prosperat les proposicions relatives a millorar i rehabilitar les principals carreteres de la xarxa viària de Formentera i la seva senyalització. I de manera paral·lela, demanar un nou conveni de carreteres per Formentera al govern de l’Estat; la de crear una mesa de treball constituïda pels diferents grups polítics amb representació al plenari, que es reuneixi una vegada al trimestre, i que tingui com eix central el seguiment dels aspectes més importants de l’illa com poden ser la seguretat, la protecció del medi ambient, les ajudes a atorgar, execució de projectes importants per l’illa, temes sobre el port, problemàtiques socials, etc.; la relativa a desenvolupar les infraestructures contemplades en el Pla Director de Residus respecte a la matèria orgànica i els residus d’enderrocs per al seu tractament i posterior ús o reutilització; la que demanava estudiar la possibilitat de reconversió d’algun edifici de titularitat pública en habitatges socials o per treballadors essencials; i tampoc la proposició relativa a reduir la càrrega tributària i fiscal a la ciutadania mentre duri la situació econòmica desfavorable.

Petita desavinença enmig de l’entesa general
Cal esmentar que aquestes dues darreres proposicions han set les que han enterbolit una mica l’ambient d’entesa entre equip de Govern i oposició. En el cas de la proposició relativa a reconvertir habitatges socials, exposada per la consellera Cristina Costa un comentari en la rèplica del conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, on ha vingut a dir que “Esto hay que tomárselo en serio, no venir aquí a contar chistes” (podeu seguir-ne el context a partir del 05:11:11 d’aquest enllaç) ha estat interpretat pel cap de l’oposició, Llorenç Córdoba, com una manca de respecte. Córdoba ha abandonat el plenari poc després durant gairebé dos minuts per tornar a afegir-se al debat i tractar finalment sobre el punt que havia de ser a priori el més polèmic, el de reduir la càrrega tributària i fiscal, que han abordat el conseller Córdoba com a proposant i el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell per la part de l’equip de govern, i que ha servit per a dilatar temporalment el final del debat amb referències a polítiques de l’Estat que malgrat que exemplificadores, sobrepassaven en excés les nostres fronteres insulars.

Compartir

PROGRAMES