TOP
Es podrà augmentar un 25% el cabal mitjà diari. CAIB

Ampliació de la Depuradora per a una població de 40 mil habitants

El Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat avui l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte d’ampliació i millora del tractament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Formentera. Les persones interessades disposen ara de 30 dies hàbils per a presentar-hi al·legacions, si ho consideren oportú.

L’ampliació de les instal·lacions suposarà que aquestes puguin incrementar un 25% el seu cabal mitjà diari. D’aquesta manera, l’EDAR podrà donar servei a una població equivalent de disseny de fins a 40.000 habitants en comptes dels 30.000 actuals.

El projecte contempla les següents actuacions:
– Construcció d’una nova arqueta d’arribada.
– Construcció d’un nou pretractament amb tamisat, desarenador i equips per a tractament de sorres i greixos, en un edifici de nova construcció.
– Construcció d’un tanc de laminació de cabals.
– Realització d’una sèrie de millores en l’equipament del reactor biològic consistents en la instal·lació d’un nou bufador, nous difusors, nou bombament de recirculació interna i nous agitadors de la zona anòxica.
– Nou repartiment a decantació secundària.
– Construcció d’un tercer decantador amb bombament de recirculació, excessos i flotants.
– Construcció d’un nou digestor de fangs i bombament de fang digerit.
– Construcció d’un nou espessiment de fangs.
– Nova desodorització de pretractament i de deshidratació.
– Edifici per a taller-magatzem.
– Reforma de l’edifici de control.
– Equips elèctrics associats als nous processos.
– Automatització de la instal·lació

Compartir

PROGRAMES