TOP
Els sacs de grava limiten el cabal d’aigua que entra i surt de l’estany. Foto: CAIB.

Control del nivell de l’estany Pudent per preservar la nidificació d’aus

L’àrea insular de Medi Ambient informa que s’estan portant a terme diferents actuacions als darrers mesos a l’estany Pudent per controlar els nivells d’aigua deixant un cabal mínim per garantir una recirculació de l’aigua de la llacuna i evitar problemes d’insalubritat i preservar la nidificació d’aus.
Així, tècnics del Consell de Formentera, amb el vistiplau de la direcció del Parc Natural i de la Demarcació de Costes, instal·laren sacs de grava per reduir el cabal d’entrada d’aigua a l’interior de l’estany. Aquesta actuació és una acció provisional que està funcionant de manera efectiva, ja que actualment els nivells d’aigua de l’estany Pudent estan molt per sota dels nivells habituals, fet que permet la presència de llocs de nidificació pels aucells que freqüenten la llacuna. Cal recordar, a més, que el Consell col·labora amb el Govern en la preservació de les espècies, encara que aquesta competència és de l’administració autonòmica.
El Consell està en contacte permanent amb l’empresa que explota les salines per actuar de forma conjunta a l’hora de regular el cabal d’aigua que entra i surt. La institució insular informa que els serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient són coneixedors que l’elevat nombre d’aus que cerquen llocs on nidificar, però la morfologia de l’estany Pudent no té prou potencial, tal com està ara concebut, perquè puguin nidificar més parelles d’aus.

Solució temporal
Aquesta solució temporal s’està portant a terme mentre es tramita la instal·lació de comportes. Des del Consell s’ha iniciat el tràmit i s’ha fet l’encomana a una empresa per a la redacció del projecte bàsic per a la recuperació de les comportes amb la tipologia originària que hi havia al canal de sa Sequi. Es tracta d’una mesura alternativa a la proposta presentada per l’empresa salinera mentre s’avalua pels tècnics, donat que l’autorització de la Comissió Balear de Medi Ambient indica que han de demanar-se les autoritzacions de les administracions competents, i per trobar-se a una zona catalogada Bé d’Interès Cultural.

Obres sense permís en un espai protegit
El Consell recorda que el passat 6 de març aturà una obra que havia iniciat unilateralment l’empresa salinera sense cap mena de llicència, ni autorització de la Demarcació de Costes, ni de la Direcció General d’Espais Naturals, que consistia en la instal·lació de 3 comportes per sota de la carretera PM 820-2 amb elements metàl·lics que sobresortien per sobre de la carretera sense protecció i que, a primera vista, resultaven perillosos, especialment per a motoristes. Tampoc comptava amb cap informe d’afecció a carreteres. Per això, Demarcació de Costes, agents de medi ambient i personal del Servei d’Inspecció del Consell aturaren la instal·lació de les comportes per avaluar i sol·licitar les autoritzacions escaients i per evitar el perill a les persones que circulen per la carretera.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES