Desescalada a la mar: flexibilització de la navegació d’esbarjo i del lloguer d’embarcacions

El Govern de l’Estat ha publicat avui l’ordre SND/487/2020, d’1 de juny, que flexibilitza les condicions en les quals poden realitzar-se activitats nàutiques i aèries d’esbarjo. Aquesta ordre permet el transport turístic de passatgers així com els serveis nàutics com l’arrendament d’embarcacions o vaixells d’esbarjo (xàrters) a les Illes Balears. L’activitat nàutica segueix limitada a les aigües de cada illa o amb les illes no habitades. En aquesta ordre s’inclouen les previsions que s’han considerat necessàries per facilitar la seva execució durant les fases II i III del procés de desescalada.

Modificacions a la navegació d’esbarjo
Es permetrà la navegació d’esbarjo a les persones que es troben en la mateixa illa en què estigui amarrada l’embarcació. Quant a l’ocupació, augmenta fins al 75% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l’embarcació no pot excedir els deu.

Lloguer d’embarcacions
Quant a les activitats nàutiques, s’autoritza prestar serveis d’arrendament nàutic d’embarcacions o vaixells d’esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutics d’esbarjo per part de persones que es troben en la mateixa illa en què es trobi l’empresa de lloguer. En el cas d’embarcacions o vaixells d’esbarjo es compliran les mateixes restriccions d’ocupació: un màxim del 75% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació o aeronau, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l’embarcació no pot excedir els deu.
En el cas de les motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, llevat que es tracti de persones que resideixin al mateix domicili en el qual no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant d’aquesta.
Es podran dur a terme les pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo que requereixen l’ús d’embarcacions. Totes les persones a bord han de trobar-se en la mateixa illa en què estigui amarrada l’embarcació i el seu nombre no superarà el 75% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, sense que en cap cas es pugui sobrepassar el nombre d’alumnes especificat en l’article 15.8 de Reial Decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.

Transport turístic
Pel que fa al transport turístic de passatgers, prohibit fins ara a les Illes Balears, queda permès, encara que amb una limitació de l’ocupació. En concret, en els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic, l’ocupació no podrà superar el 50% del nombre màxim de passatgers que figuri en els seus certificats.
Els empresaris i professionals que duguin a terme aquesta activitat s’han d’assegurar que els passatgers i les persones a bord compleixin amb les mesures de protecció de la salut que, si escau, siguin adoptades per l’autoritat competent, especialment per a l’exercici de l’activitat laboral, professional i empresarial. La norma també permet que els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin vaixells de passatge tipus creuer, puguin navegar i fondejar en les aigües adjacents d’aquests territoris.

About Author

Comments are closed.

background