Educació i sindicats posen en marxa del Grup de cobertura de substitucions exprés

La Conselleria balear d’Educació ha aprovat amb la unanimitat dels sindicats participants de la Mesa Sectorial d’Educació, la creació d’un Grup de cobertura de substitucions exprés per cobrir amb la màxima celeritat possible les baixes de professorat provocades per la COVID-19 als centres educatius de les Illes Balears.
Es tracta d’una mesura extraordinària que posa a disposició dels centres docents, contractats per la Conselleria i distribuït entre les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, aquests darrers cobriran també les baixes que es puguin produir als centres de Formentera.
En paraules de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, aquesta mesura dóna una resposta àgil i ràpida als centres educatius que amb motiu de la pandèmia registren baixes importants entre el cos docent i que poden afectar al normal funcionament dels centres educatius de les Illes Balears.
Està previst que les baixes es puguin cobrir entre les 24 i 48 hores després que els centres comuniquin una baixa per covid-19. Per la seva part, el docent s’incorporarà al centre corresponent al primer dia lectiu següent.
Tot apunta al fet que aquest nou Grup entrarà en funcionament demà divendres amb l’objectiu de començar a cobrir les baixes covid-19 dels centres educatius de les Illes Balears a partir del dilluns vinent.

Una borsa extraordinària per substitucions de curta durada a infantil, primària i secundària
Aquest Grup cobrirà les substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la covid- 19.
La Direcció General de Personal Docent oferirà, mitjançant el procediment ordinari d’adjudicació de substitucions, places d’educació infantil i de primària i places d’educació secundària dels àmbits socio-lingüístic i científico-tècnic, per a les diferents illes. Aquestes places tendran, com a centre de destinació, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o les Delegacions territorials corresponents.
A l’adjudicació d’aquestes places es respectarà en tot moment l’ordre de la borsa dels aspirants que hi participin.

About Author

background