TOP
Les excursions d’un sol dia hauran de vendre bitllet d’anada i tornada.

El decret de Transport Marítim fixa la barca de les 6 h i la de les 22.30 h des d’Eivissa

El conseller balear de Mobilitat, Josep Marí, ha presentat avui als Consells el Projecte de decret de transport marítim, que desplega la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, i que es publicarà al BOIB la setmana vinent, obrint-se així un període d’audiència i informació pública de quinze dies.

El Projecte de decret consta de sis capítols i tres disposicions addicionals, a través dels quals s’aborden aspectes cabdals per “garantir un servei mínim de connectivitat entre les Illes per mar i per a tothom”, en paraules del conseller Marí, “i amb la voluntat que el text definitiu que surti d’aquest procés d’exposició pública sigui el més consensuat possible amb tots els Consells i agents implicats”.

Serveis mínims
En matèria de fixació de serveis mínims en les línies estratègiques, el decret també fixa les condicions mínimes per garantir un servei suficient a les línies d’interès estratègic. S’estableix com a requisit que les companyies tinguin una continuïtat en el servei d’un mínim dotze mesos consecutius, tant en temporada alta com en temporada baixa, i una regularitat i freqüències mínimes.

A la línia Formentera-Eivissa, el transport de passatgers haurà de tenir un mínim de deu freqüències diàries. La primera sortida serà a les 06.00 h des de Formentera i la darrera a les 22.30 h des d’Eivissa. Quant al transport de mercaderies, hi haurà cinc freqüències diàries els dies laborables.

En el cas que es detecti una cobertura de les freqüències i altres condicions de prestacions per sota dels mínims establerts, durant almenys cinc dies, s’entendrà que el servei és insuficient per satisfer les necessitats essencials de transport. Davant aquesta situació, el Govern podrà declarar la insuficiència de la prestació del servei i obrir un procediment d’autorització prèvia en què, finalment, aquestes condicions mínimes passarien a tenir la condició d’obligacions de servei públic.
Si aquest procediment fos insuficient, el decret preveu la possibilitat d’acudir al contracte d’obligació de servei públic per garantir el compliment de les condicions mínimes de prestació dels serveis.

Excursions d’un sol dia
En matèria de regulació del transport turístic i recreatiu, si l’itinerari transcorre per un parc natural, s’haurà de disposar de mitjans divulgatius per donar a conèixer els valors naturals de l’espai protegit. A més, en cas que el transport de caràcter turístic o recreatiu faci escala en una altra illa diferent de la d’origen, el decret preveu les següents exigències:

— L’excursió marítima ha de tenir sortida i arribada al mateix punt o port d’inici del trajecte.
— No pot tenir una durada inferior a quatre hores ni superior a dotze.
— Es permeten ancoratges i escales intermèdies.
— Tots els passatgers han de fer l’itinerari complet.
— No es permet la venda de bitllets senzills. Només hi haurà una única categoria de bitllet d’anada i tornada anomenat bitllet turístic.

El decret de transport marítim també estableix l’obligació de vetlar per un transport marítim respectuós amb el medi ambient, amb la sostenibilitat ambiental, la qualitat i el confort. I habilita el Consell de Govern perquè pugui adoptar mesures específiques per salvaguardar aquests valors.

Característiques de les activitats de transport marítim
Dins la tasca d’ordenació del transport regular entre illes, aclareix i concreta les característiques de cada una de les activitats de transport marítim que es desenvolupen, qui les pot dur a terme i a on. Defineix quins vaixells o embarcacions poden prestar l’activitat de transport marítim, què s’entén per instal·lació portuària i per instal·lació marítima, i el procediment que cal seguir en cas de sol·licitar la dispensa de bandera.

També regula l’objectiu, les funcions i el procediment d’inscripció en el Registre balear de navilieres, que gestiona la Direcció General de Transport Marítim i Aeri. Especifica les dades que ha d’incloure aquest Registre —tipologia d’embarcació, descripció del servei que realitzen, etc.— tant pel que fa a transport regular com el turístic recreatiu.

Compartir

PROGRAMES