TOP
La consellera Isabel Castro amb la presidenta Alejandra Ferrer i els consellers Antonio J. Sanz i Josep Marí. Foto: CAIB.

El Govern presenta a Formentera el règim sancionador de les mesures anticovid

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui amb la consellera balear d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, per conèixer les noves mesures coordinades des del Govern autonòmic per fer front a les infraccions que s’han detectat de la normativa sanitària establerta per contenir la pandèmia de covid-19 a les Illes.
Castro ha abordat les inspeccions sobre les mesures anticovid i el contingut del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, que vol ser un instrument efectiu per garantir el compliment de les normes fixades i preveu el següent règim sancionador.

Infraccions lleus (amb sancions d’entre 100 i 3.000 euros)
• L’incompliment de l’obligació de l’ús de mascaretes (ja tipificat pel Govern estatal amb una sanció de 100 euros).
• L’incompliment, per part d’establiments oberts al públic, d’oferir informació als usuaris sobre horaris, aforaments, distància social i ús de mascaretes.
• L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquestes afectin a menys de 15 persones.
• Qualsevol altra infracció de les obligacions contingudes en el Reial decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la covid-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària.

Infraccions greus (amb sancions entre 3.001 i 60.000 euros)
• L’organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
• La participació en reunions, festes o altres esdeveniments de caràcter privat, en espais privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
• L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permesos en establiments o activitats, quan no constitueixin una infracció lleu ni molt greu.
• Conductes o omissions que infringeixin les obligacions contingudes en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la covid-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària i que produeixin un risc o dany greu per a la salut de la població.
• L’incompliment de forma reiterada de les instruccions rebudes per les autoritats competents.

Infraccions molt greus (amb sancions entre 60.001 i 600.000 euros)
• La comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
• L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població. A aquest efecte, es fixen com a molt greu els incompliments que afectin a més de 150 persones.
• Incompliments en les prohibicions relatives a l’obertura de locals.
• L’incompliment de l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.
• L’incompliment de forma reiterada de les instruccions rebudes per les autoritats competents si comporten danys greus a la salut.
• Conductes o omissions que infringeixin les obligacions contingudes en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la covid-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària i que produeixin un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

Tancament de locals i cessament d’activitat
• En els casos d’infraccions molt greus i en consideració a les circumstàncies que es presentin, a més de la multa i com a sanció accessòria, pot imposar-se el tancament de l’establiment o local on s’hagi produït la infracció o la prohibició de realitzar l’activitat durant el termini màxim de tres anys.
• El local romandrà tancat durant tot el termini imposat en la resolució, amb independència dels canvis de titular que es puguin produir.
• Quan les infraccions es produeixin en un immoble donat d’alta com a habitatge destinat a estades turístiques, pot imposar-se, a més de la sanció, la prohibició de la comercialització turística d’aquest habitatge durant un temps màxim de tres anys.
El decret estarà vigent des de la seva publicació en el BOIB i fins que el Govern de l’Estat declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Compartir

PROGRAMES