TOP
Vista de Formentera des del Mirador de la Mola. Jose A Arribas

El Suprem anul·la la reforma del reglament de Costes estimant el recurs de la Plataforma d’Afectats per la Partió de Formentera

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha declarat nul el Reial decret 668/2022, mitjançant el qual es va modificar el reglament general de Costes en considerar la majoria dels magistrats que va haver-hi omissió del tràmit de consulta pública. Aquesta raó va ser una de les quals van sustentar el recurs de la Plataforma d’Afectats per la Delimitació Costanera Formentera, que el tribunal ha estimat.

La norma anul·lada afecta a partions i concessions per a l’ocupació del domini públic marítim-terrestre pel que els membres de la plataforma es consideren afectats.

La sala assenyala que, per a poder prescindir del tràmit de consulta pública en el supòsit de normes reglamentàries de l’Administració General de l’Estat, “han de concórrer les circumstàncies acumulades de què es tracti de normes pressupostàries o organitzatives i, a més d’aquestes específiques normes reglamentàries, que concorrin raons greus d’interès públic que ho justifiquin, no imposin obligacions rellevants als destinataris o regulin aspectes essencials d’una matèria”.

En el cas del reial decret recorregut, “de cap manera té naturalesa organitzativa o pressupostària i, a més, de cap manera caldria infravalorar, com es raona en la memòria d’anàlisi de l’impacte normatiu, els efectes de la reforma”.

La sentència recull el vot particular de dos dels cinc magistrats que la van dictar, que eren partidaris de desestimar la petició de nul·litat del reial decret per aquesta omissió del tràmit de consulta pública. Tots dos consideren que aquesta nul·litat absoluta del reglament és una “conseqüència desproporcionada”, atès que va haver-hi una àmplia participació ciutadana i d’organitzacions representatives dels interessos afectats que van realitzar al·legacions, encara que fos en un moment posterior a l’elaboració del projecte.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES