Els equips directius no hauran d’anar als centres educatius

A partir de la setmana vinent, i mentre sigui vigent la suspensió de les activitats lectives presencials als centres educatius de Balears, els equips directius sols hauran de ser als centres en cas de necessitat específica. La Conselleria d’Educació ha informat que una volta organitzada «l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari», no serà imprescindible la permanència al centre de cap membre del personal ni de l’equip directiu.

Instruccions acordades
Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.
Tot el personal del centre estarà a disposició de l’equip directiu, de forma que l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats lectives de manera no presencial.
El centre ha de procurar, d’acord amb els nivells, etapes i característiques de l’alumnat, la continuïtat de l’aprenentatge en l’àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l’activitat escolar.
Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula Virtual, Pàgina Web, Correu electrònic, etc.), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d’establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.
Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i / o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.
Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a la tutorització de l’alumnat de batxillerat, preferentment als de 2n que s’ha de presentar a les proves d’Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.

Professorat destinat en una illa diferent d’on tenen el seu domicili habitual
No estan obligats a desplaçar-se al centre on tenen la destinació i poden romandre al seu domicili habitual. Han d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.

Reunions i claustres
En la mesura que sigui possible, s’evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris i es realitzaran de manera no presencial, per mitjans telemàtics, sempre que sigui possible.

Informació al professorat i a les famílies
Els membres dels equips directius es responsabilitzaran que tot el personal i les famílies dels alumnes dels centres educatius siguin coneixedors de les presents instruccions i del seu compliment.

About Author

Comments are closed.

background