TOP
Votació al Ple ordinari d’octubre. Foto: CIF

Formentera demana modificar la Llei de policies locals i la vigilància de la posidònia a tot el litoral

El Consell ha celebrat avui la sessió ordinària del ple del mes d’octubre, que ha estat presidit per primera vegada per la presidenta Ana Juan i on també s’ha certificat la renúncia del conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz.

Modificació de la Llei de coordinació de policies locals
El Ple ha aprovat per unanimitat una proposta per a la modificació de la Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears.
A la proposta s’insta el Govern a fer les modificacions pertinents a aquesta Llei per agilitzar els processos selectius i escurçar-ne els terminis, així com a dotar l’EBAP de més mitjans econòmics i humans perquè pugui dur a terme amb més agilitat els cursos de capacitació de nous policies i categories superiors. Així mateix, es demana a la Conselleria balear de Presidència el suport administratiu, tècnic i de gestió previst a la disposició addicional setena sobre el règim específic i singular de Formentera prevista a la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de coordinació de policies locals.

Propostes mediambientals
També amb el vistiplau de totes les formacions, s’ha aprovat instar la Conselleria balear de Medi Ambient l’ampliació del servei de vigilància de la posidònia a tot el litoral formenterer, establint els mecanismes necessaris en coordinació amb el Consell de Formentera per fer-ho efectiu des de l’any vinent.
Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat i inicialment el Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua i el Pla d’Emergència davant de Situacions de Sequera de Formentera, adaptant-los als plans hidrològics estatal i balear tal com estableix la normativa.
Amb els vots a favor de GxF i PSOE, i l’abstenció de Sa Unió, s’ha aprovat una proposta per adequar administrativament les actuacions del contracte de serveis de recollida i transport de residus, que obrirà un nou termini per la presentació de propostes de licitació del contracte, sense que suposi un retard a l’inici del servei el 2022.

Modificació pressupostària
També ha rebut el vistiplau del Ple, amb els vots a favor de l’Equip de Govern de GxF i PSOE, i l’abstenció de l’oposició, la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 4/2021. Aquesta modificació ascendeix a 1.370.000 € i s’ha fet per adaptar-se i donar resposta a les necessitats urgents derivades de la crisi originada per la covid.
Les principals despeses han estat per personal, que ha hagut d’incrementar les jornades per donar resposta a la situació extraordinària generada per la crisi sanitària, i també s’ha intensificat la partida en promoció turística davant la incertesa que hi havia abans de començar la temporada.

Mesures de millora de la seguretat viària
El Ple també ha donat suport a una proposta de Sa Unió transaccionada que ha estat aprovada amb els vots de l’Equip de Govern i l’abstenció de Sa Unió, i ha estat relativa a l’execució de mesures per millorar la seguretat a les carreteres de l’illa. En concret, s’ha acordat instar el Consell a continuar executant les mesures de millora de la seguretat viària recollides al Pla de Mobilitat Sostenible. Així mateix, també s’ha demanat instar el Consell a continuar treballant en la redacció i aprovació del Pla de Seguretat viària i, una volta aprovat, prioritzar l’execució de les actuacions de millora referents als principals encreuaments de la carretera PM-820 i els passos de vianants.

Concurs de promoció turística a les xarxes
També s’ha aprovat per unanimitat una proposta de Sa Unió modificada i relativa a la proposta d’un concurs per xarxes socials de turisme. En la proposta s’ha acordat instar el Consell a treure la licitació d’un contracte per a gestionar les xarxes socials de l’àrea de promoció turística per als propers anys amb un procediment obert que garanteixi la concurrència pública i la selecció de la millor oferta per a la promoció turística de l’illa.

Estany des Peix
Al ple d’avui s’ha adonat de l’acord de la Comissió de Govern del Consell d’iniciar el procediment per a l’aprovació del reglament pel qual es regula l’ús i l’assignació d’amarraments als pantalans flotants i a les boies de baix impacte a l’Estany des Peix.
En aquest sentit, també s’ha aprovat la posterior consulta prèvia que s’ha fet per mitjà del portal web del Consell i al tauler per un període de quinze dies hàbils, que s’ha fet amb la finalitat de recollir l’opinió i el parer de les persones i de les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, que té per objectiu ordenar aquest indret amenaçat mediambientalment i recuperar-lo per a la ciutadania.

Compartir

PROGRAMES