TOP
Instantània de la sessió plenària. Foto: CIF

Formentera prorroga i amplia les mesures econòmiques i tributàries per fer front a la crisi

El ple del Consell ha aprovat per unanimitat la pròrroga d’un paquet de mesures econòmiques i tributàries aprovades al maig perquè tenguin vigència també durant el primer semestre de 2021 amb l’objectiu d’ajudar les persones afectades per la crisi.

Modificacions
Els grups polítics han donat suport a set modificacions fiscals d’ordenances. Tres d’elles per seguir atorgant bonificacions del 50 % als usuaris afectats per la crisi de les escoletes, l’Escola de Música i Dansa, i les instal·lacions i serveis esportius durant els sis primers mesos de l’any vinent. S’entén com a usuaris afectats els autònoms afectats per la crisi o amb una reducció d’activitat del 50 %, persones en situació d’atur o afectats per ERTOS, i persones que rebin altres ajudes o rendes mínimes.
La quarta modificació fa referència a la taxa per visites al Far de la Mola. Es continua fent extensiva la bonificació del 100% per accedir al far per a tots els residents de les illes, així com la gratuïtat de l’entrada per als menors i aturats.
La cinquena modificació estableix que durant els primers sis mesos de l’any també quedarà suspesa la taxa de serveis de l’escorxador per donar suport al sector primari.
En darrer lloc, el Consell ha suspès el cobrament de la taxa d’ocupació de via pública per a comerciants i mercats durant els primers sis mesos del 2021. Així mateix, s’ha aprovat la pròrroga del cobrament fins al 30 de juny de les noves altes d’activitats turístiques i d’estades turístiques en habitatges.
D’altra banda, s’ha donat vistiplau unànime a una bonificació del 50% per a la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives per les persones que cobrin l’ingrès mínim vital i també les dones víctimes de violència de gènere que no percebin cap de les prestacions establertes, de conformitat amb el contingut de l’informe de l’Institut Balear de la Dona.

IBI
El ple del Consell ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern i l’abstenció de l’oposició, la proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, IBI. Aquesta modificació significarà una rebaixa del tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans que passarà del 0,80% al 0,75%.

Bonificació de taxes i impostos
Arran la campanya ‘Formentera es cuida a cada racó’, el Consell de Formentera ha agilitzat els tràmits administratius per obtenir els permisos d’obres menors, també bonifica les taxes i impostos associats a les obres de reforma i millora de cara a impulsar el sector de la construcció, reformes i manteniment de l’illa.
Així, s’han aprovat de manera unànime les modificacions d’ordenances fiscals reguladores que bonifiquen el 95 % de l’impost de construcció, obres i instal·lacions d’aplicació a l’execució d’obres, el 100 % de la taxa a les sol·licituds d’ocupació dels terrenys d’ús públic local i el 100 % de la taxa a les sol·licituds de llicència d’obra menor sense projecte o presentacions de comunicació prèvia sense projecte. Totes les peticions han d’estar presentades abans del 30 d’abril de l’any vinent i no han de ser obres que suposin en cap cas noves edificacions o augment de la superfície existent.
D’altra banda, el Ple ha donat suport amb els vots de l’equip de Govern i el vot en contra de l’oposició, a una proposta per declarar que no es permeti cap increment d’edificabilitat, superfície construïda i d’ocupació en els hotels.

Transport públic
El Ple ha aprovat amb el vot a favor de l’equip de Govern, i l’abstenció de Sa Unió, la proposta d’aprovació inicial del Projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera, una de les passes prèvies a l’inici de la licitació per tenir un millor transport públic adaptat a les necessitats actuals de l’illa.
En aquest projecte s’estableixen les principals característiques del futur servei de transport públic amb nou línies, enfront de les cinc actuals, i parades a zones urbanes i en rústic. Les freqüències variaran entre una i dues hores, i el servei s’oferirà amb una flota de deu autobusos, cinc busos de mida mitjana més un d’extra per a moments de reposició, així com cinc minibusos, vehicles petites dimensions que s’encaixen millor a les necessitats de l’illa i que també estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i permetran pujar bicicletes i maletes.
S’espera que amb el nou servei, el contracte del qual tindrà una durada de deu anys, la demanda d’usuaris augmenti un 31 %.

Embarcacions Marítimes
També per unanimitat, s’ha aprovat demanar al Ministeri d’Interior i al de Foment la presència d’una embarcació del Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la designació d’una llanxa d’intervenció ràpida de Salvament amb base al port de la Savina per a donar resposta a les emergències marítimes que puguin sorgir i per un major control de les activitats nàutiques i per tal de donar compliment a la normativa ambiental.

Cooperativa del Camp
També s’han aprovat les bases reguladores per a l’acció concertada amb la Cooperativa del Camp per a la continuïtat de les actuacions del programa de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural i del paisatge de Formentera, un acord que suposa una ajuda directa de 78.000 €. Aquesta partida se suma als 52.000 € concedits el maig passat fruit del darrer conveni de col·laboració signat.

Visibilització de la dona rural
També s’insta el Govern balear a desenvolupar diverses accions amb caràcter anual destinades a donar visibilitat al paper de la dona al sector primari i a elaborar un estudi sobre l’impacte i la tasca que ha tingut la dona pagesa a les Balears els darrers anys.

Reducció d’ús de mascaretes no reutilitzables i cremes solars
D’altra banda, el ple ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició la proposta per promoure la reducció de la utilització de les mascaretes d’un sol ús sempre que la situació i l’àmbit sanitari ho permeti i adoptant les mesures pertinents per a una millor conservació del medi ambient.
Així mateix, i amb el suport de tots els grups del ple, s’ha aprovat instar al Consell a promoure la reducció de la compravenda i ús de cremes solars que continguin productes nocius per al medi marí com el diòxid de titani, l’òxid de zinc, o l’oxibenzona, per a la seva progressiva eliminació del litoral formenterer. De la mateixa manera, s’insta al Govern de l’estat i al balear a impulsar una normativa que acabi amb la fabricació i comercialització d’aquests tipus de cremes solars.

Finançament del trasllat de residus
Unanimitat també en una proposta transaccionada per a instar el Govern a seguir garantint el finançament del trasllat de residus des de Formentera tant a Eivissa com a les plantes de tractament que pertoquin per tal de garantir el correcte tractament mediambiental dels residus, consignant el seu pressupost per al 2021 una partida econòmica suficient.
Per aquest motiu, s’insta al Govern balear i al Govern de l’estat a convocar la comissió mixta integrada per representants de les administracions competents per tractar aquest tema i garantir el finançament del trasllat de residus des de l’Illa.

Consorci Patrimoni de la Humanitat
També s’ha aprovat per unanimitat el dictamen de la comissió informativa, a proposta del grup Sa Unió, en el qual es reitera la petició acordada en el ple d’agost de 2018 per incloure el Consell de Formentera com a membre als Estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. En la proposta s’insta al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat que accepti i respongui favorablement les al·legacions presentades el 2018 pel Consell sobre la modificació dels seus estatuts.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES