L’equip de Govern passa de 7 a 10 consellers a jornada completa

Avui s’ha celebrat el primer Ple de la nova legislatura del Consell de Formentera. En aquesta sessió plenària s’ha donat compte de la nova organització de la institució, la designació dels consellers responsables de les àrees així com de les seves retribucions econòmiques.
Pel que fa als salaris dels polítics, no s’han augmentat, si bé s’ha registrat un increment de la partida total dedicada a pagar remuneracions, ja que ha crescut el número total de consellers de l’equip de Govern. D’aquesta manera, el Consell ha passat de tenir un equip de Govern format per set consellers a jornada completa i un a mitja jornada, a comptar amb 10 consellers a jornada completa i una amb una jornada de 10 hores setmanals.

Estructura salarial
El ple del Consell ha aprovat amb els vots de l’equip de Govern GxF-PSOE i l’abstenció de Sa Unió la proposta de dedicació i retribucions de membres de l’equip de govern, indemnització per assistència a sessions i dotació per als grups polítics.
La dotació econòmica de la presidència, vicepresidència i dels consellers amb dedicació exclusiva queda igual que la legislatura passada. La presidència tendrà una retribució bruta anual de 52.950,00€, les vicepresidències tendran una retribució anual bruta de 51.400,00€, cinc dels consellers tendran dedicació exclusiva amb una retribució anual bruta de 50.300,00€ i la consellera Raquel Guasch tendrà dedicació parcial de 10 hores setmanals amb una retribució bruta anual de 13.413,33€.

Salari de l’oposició
Pel que fa a la retribució dels consellers de l’oposició, s’ha aprovat la dedicació exclusiva o parcial per al conseller o la consellera designats (màxim dos) de l’únic Grup polític de l’oposició: Sa Unió de Formentera, que tendrà o tendran una retribució total bruta anual de 37.794,79 €. A més, tots els consellers i les conselleres que no tenguin reconeguda cap retribució se’ls hi pagarà una indemnització de 200,00€ per cada assistència a les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple del Consell, així com la quantitat de 120,00€ per a l’assistència a les sessions de les comissions informatives.
També s’ha aprovat, amb el suport de l’equip de Govern de GxF-PSOE i el vot en contra de l’oposició, la proposta de plantilla de personal eventual 2019 amb les següents retribucions: Cap de Promoció Turística 42.000,00 €, dos Responsables de Comunicació 35.000,00 € i Secretària de Presidència 30.000,00 €.

Distribució de les conselleries
L’organigrama de l’equip de Govern de GxF-PSOE queda així: Alejandra Ferrer, presidenta i consellera d’Ordenació i Promoció Turística, Ana Juan, vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Comerç i Emprenedoria, Susana Labrador, vicepresidenta segona i consellera de Cultura i Educació, Rafael Ramírez, vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència i Transparència, Bartomeu Escandell, conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals, Antonio Sanz, conseller de Medi Ambient i Serveis d’Inspecció, Rafael González, conseller de Mobilitat i Territori, Raquel Guasch, consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació, Josep Marí, conseller d’Infraestructures, Sector Primari i Interior, Vanessa Parellada, consellera de Joventut, Participació Ciutadana, Noves Tecnologies, Igualtat i LGTBI i Paula Ferrer, consellera d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars.

Onze consellers en el Govern
El nou equip de Govern està format per 11 consellers, sis de Gent per Formentera, el portaveu d’aquest grup serà Bartomeu Escandell, i cinc del PSIB-PSOE de Formentera, el portaveu d’aquest grup serà Rafael Ramírez. A la banqueta de l’oposició hi ha el Grup Polític Sa Unió de Formentera, conformat pel PP, Compromís i independents i integrat pels següents consellers i conselleres, segons s’ha donat compte en el ple: Lorenzo Córdoba, que serà el portaveu del Grup, Ana Negre, Verónica Castelló, Javier Serra, Cristina Costa i Óscar Portas.

Càrrecs de confiança
Així mateix a la sessió plenària també s’ha donat compte del nomenament del personal eventual, Carlos Bernús ha estat designat gerent de promoció turística, Elena Trinidad, responsable de comunicació i Isabel Juan, secretària de presidència.
A la part resolutiva de la sessió plenària s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups polítics establir que la periodicitat de celebració de les sessions plenàries serà mensual i tendrà lloc el darrer divendres de cada mes a les 9.00h.

 

About Author

Comments are closed.

background