TOP
La superfície d’explotació que surt a concurs és d’un total de 754,5 m², dels quals 247,4 són de mirall d’aigua i 507,1 de superfícies a terra. APB

A concurs la gestió d’una marina seca per a embarcacions de lloguer a la Savina

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha aprovat el plec de bases del concurs públic per a la gestió en règim d’autorització administrativa d’una instal·lació de marina seca per a embarcacions xàrter de petita eslora al port de la Savina.

Instal·lació i serveis
La superfície d’explotació que surt a concurs és d’un total de 754,5 m², dels quals 247,4 són de mirall d’aigua i 507,1 de superfícies a terra. Els serveis que s’han de prestar són els d’hissada i avarada d’embarcacions, dipòsit, vigilància i custòdia d’embarcacions a terra, així com el subministrament d’aigua i energia elèctrica a les embarcacions.

La quantia anual de la taxa d’ocupació és de 9.197,18 euros i la d’activitat serà del 4% del volum de negoci. El temps de durada de l’autorització serà de dos anys, comptadors des del seu atorgament, amb possibilitat d’un any més de pròrroga.

Plànol de la futura instal·lació. APB

 

La prestació d’aquest servei té caràcter obligatori per a l’autoritzat durant els quatre mesos de temporada alta, de l’1 de juny fins al 30 de setembre. La resta de mesos tindrà caràcter opcional.

Aquest concurs públic està justificat per la gran demanda existent al port de la Savina per atendre petites embarcacions de xàrter d’eslores fins als 7 metres, sobrevinguda per les noves restriccions de fondeig que s’estan aplicant a l’estany des Peix.

Projecte bàsic d’instal·lacions
Els licitadors hauran de presentar un projecte bàsic que defineixi una solució compatible amb el que especifica a les bases i plànols.
Inclourà les característiques de les actuacions a realitzar, que seran de caràcter desmuntable, extensió de la zona de domini públic portuari a ocupar, ús destinat a cadascun dels espais lliurats per l’APB, pressupost estimat de les actuacions, cronograma previst d’execució, així com qualsevol modificació, actuació puntual de sanejament o demolició d’elements existents que es consideri per millorar la prestació dels serveis i activitats definits.
Al projecte també s’hi inclouran els possibles efectes mediambientals i les mesures correctores previstes.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES