TOP
La carrera professional no serà aplicable a personal eventual i alts càrrecs. Foto: CIF

Acord en el reglament de la carrera professional dels empleats públics

L’àrea de Recurs Humans ha presentat aquesta setmana a la mesa negociadora amb els sindicats el reglament regulador de la carrera professional dels empleats públics de la institució. La carrera professional és un dret que es recull a la Llei de l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics i la seva implantació al Consell és un acord de tots els grups polítics des de la passada legislatura.

Oportunitat de progressió
La consellera de Recurs Humans, Paula Ferrer, ha mostrat la seva satisfacció “per poder instaurar la carrera professional i equiparar als treballadors i treballadores del Consell amb els d’altres administracions. Amb aquesta regulació s’ordena i s’ofereix de manera transparent l’oportunitat de progressió del personal de l’administració”, ha assenyalat la consellera, afegint que “impulsar i fomentar l’acompliment efectiu i productiu en els llocs de treball millora la prestació dels serveis a la ciutadania”.
Així mateix, Ferrer ha subratllat “el paper fonamental de la mesa negociadora amb els sindicats aquesta legislatura. Com a espai de treball i de col·laboració per millorar les condicions laborals dels treballadors de l’administració”.

Destinataris 
La regulació de la carrera professional serà, de manera voluntària, d’aplicació al personal funcionari de carrera i personal laboral fix, al personal funcionari interí i personal laboral temporal, personal funcionari en situació de segona activitat, amb destinació o sense i al personal laboral indefinit no fix. En canvi, la carrera professional no serà aplicable a personal eventual i alts càrrecs.
La carrera s’estructura en quatre nivells i a cadascun d’aquests, les persones professionals han de romandre un període mínim de temps per a adquirir les competències necessàries per a accedir al nivell superior. A més, avaluarà l’acompliment, l’experiència i l’especialització professional dels treballadors.

Compartir

PROGRAMES