Decret d’estat d’alarma

Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell de Formentera, a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Amb aquest decret signat avui per la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, resten suspesos els procediments judicials on estigui representat el Consell, menys en matèria de protecció de menors i de protecció davant la violència contra les dones. També resten suspesos els procediments administratius, menys els que, per motius extrems s’hagin de tramitar.
Així mateix, cal suspendre la celebració de les sessions ordinàries del ple de la corporació, junta de portaveus, comissions informatives i de govern.
Presidència recupera totes les atribucions que es varen delegar a favor de la Comissió de Govern el passat mes de juliol, però es mantenen la delegació de competències en matèria econòmica a favor del conseller de Presidència, Hisenda i Serveis Generals.

Teletreball i gestions via telemàtica
Així mateix, s’habilita la relació de la ciutadania amb el Consell Insular per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics com a regla general amb vista a evitar qualsevol mena de desplaçaments al Consell; la norma també s’estableix per als corporatius de la institució.
Pel que fa al personal de la corporació, i atès que una part important de la plantilla de personal viu a l’illa d’Eivissa, es dictarà un Decret específic, per tal d’implantar, com a regla general, i en la mesura de les possibilitats de cada servei, el sistema de teletreball.
Considerar que qualsevol contractació pública que el Consell Insular faci, en matèria de prevenció sanitària i actuacions derivades, són habilitades plenament pel Reial decret d’estat d’alarma, i tenen la
naturalesa de contractació d’emergència.

About Author

Comments are closed.

background