TOP
Javier Arranz, portaveu del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses de Balears.

Salut prorroga dues setmanes més les mesures específiques per a les quatre illes

Atesa l’evolució de les dades epidemiològiques, la Conselleria de Salut i Consum ha considerat oportú prorrogar dues setmanes més les restriccions aplicades mitjançant la Resolució de 9 d’octubre de 2020 per a les illes d’Eivissa i Mallorca així com la flexibilització d’algunes mesures per a l’illa de Formentera i Menorca. Aquestes limitacions ja varen ser prorrogades el passat 23 d’octubre i ara s’allarguen dues setmanes més. Així ho han anunciat avui en roda de premsa la consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez, acompanyada del portaveu del Comitè de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, Javier Arranz.
Aquesta pròrroga, però, no afecta les mesures específiques per a l’illa d’Eivissa i per al nucli urbà principal de la ciutat de Manacor, dictaminats per decrets signats per la presidenta de les Illes Balears i emparats en la declaració de l’estat d’alarma, que prevalen sobre les dictades mitjançant la Resolució del 9 d’octubre.

Situació epidemiològica
Actualment, les Illes Balears presenten uns dels indicadors epidemiològics més bons a l’Estat espanyol. Malgrat això, s’ha produït una situació d’empitjorament des de la segona setmana d’octubre.
No obstant això, la incidència acumulada (IA) en catorze dies se situa al voltant dels 250 casos per 100.000 habitants en el conjunt de les Illes Balears, mentre que en set dies és de devers 130, i la taxa de positivitat en catorze dies és del 6,64 %, mentre que en set dies és del 6,46 %.
Així, i malgrat la millora evident observada des del mes d’agost, aquestes dades es troben encara molt significativament per sobre dels límits considerats de risc per l’ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) quant a la gestió sanitària d’epidèmies (límit dels IA14 de 60 casos i de la taxa de positivitat del 3 %). Cal tenir present que l’IA a 14 dies multiplica per quatre el límit admissible, i la taxa de positivitat es troba quasi quatre punts percentuals per sobre d’aquest límit.

Situació per illes
La situació epidemiològica segueix diferint entre les diferents illes. El dia 3 de novembre, l’illa més afectada encara era Eivissa, amb una IA14 de 336,01 casos per 100.000 habitants i una taxa de positivitat de l’11,39 %. La segueix Mallorca, amb una IA14 de 239,95 i una taxa de positivitat del 6,45 %. Menorca i Formentera presenten indicadors més bons, amb unes IA14 de 115,64 i 57,8 casos per 100.000 habitants i taxes de positivitat del 3,55 % i 4,76 %, respectivament.
També és significatiu que la taxa de positivitat dels darrers set dies ha baixat respecte de la dels darrers catorze, amb percentatges del 6,19 %, 2,84 %, 10,29 % i 2,99 %, respectivament per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Aquestes dades epidemiològiques confirmen l’eficiència de les mesures de contenció aplicades fins aquesta data, ja que a hores d’ara han assolit un alentiment del creixement de la corba de contagis, després del rebrot que es va iniciar la segona setmana d’octubre, i sembla alhora probable que insistint a aplicar-les s’arribarà de bell nou a aconseguir l’objectiu que la corba de contagis reprengui la via descendent.
Per tot això, la Conselleria de Salut i Consum, amb el vistiplau del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, considera que cal mantenir l’aplicació del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la covid-19, prorrogant la vigència de les darreres mesures incorporades al Pla a les quals s’havia atorgat inicialment una durada temporal limitada.

Compartir

PROGRAMES