TOP
El nou web s’ha creat per facilitar les gestions a la població i oferir informació

El Servei de Salut ha posat en marxa un nou portal web, covid.ibsalut.es, que permetrà agilitzar totes les tramitacions ciutadanes relatives a la covid. El nou portal permet accedir als consells de salut sobre la covid, demanar cita per fer una